Logo
Visit Our Website

מנהל מחזור תוכנית אילנות

תוכנית אילנות של משרד הבריאות ואגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה פועלים לפיתוח
מנהיגות רפואית בנגב. בהפעלת התכנית זכה ארגון ארץ-עיר, הפועל לקידום קהילתיות עירונית
בפריפריה, ויסייע ל30- סטודנטים לרפואה )בכל מחזור(, להפוך למנהיגים רפואיים בנגב שיקדמו
פעילות רפואית, קהילתית וחברתית.

תיאור התפקיד
במסגרת התפקיד מנהל/ת המחזור יתמקד באחריות לפעילות קבוצת הצוערים ולהתפתחות
אישית מיטבית של כל צוערת בקבוצה, הנחיית קבוצות והנחיית יחידים.

תחומי אחריות
ניהול מחזור:
.1 הובלת מחזור צוערים: מקצועית, אישית, קבוצתית ולוגיסטית )בעזרת מנהל/ת הפיתוח והתפעול(,
אחריות על שני המחזורים הראשונים של התוכנית )כ60- צוערים(.
.2 הנחייה )קבוצתית ואישית(, פיתוח חומרים מקצועיים, התפתחות מקצועית )יחד עם צוות התוכנית(,
תכנון ופיתוח תוכניות למידה )בליווי מנהלת התוכנית(.
.3 שותפות כוללת בתכנון ובתפעול תוכנית הלמידה ובמעקב אחר התפתחות הצוערים.
.4 יצירה וטיפוח של קשרי שותפות עם גורמים שונים במרחב המקצועי, החברתי והגיאוגרפי של התוכנית.
.5 הכנת חומרים ומצגות לגורמים שונים ככל שיידרש.

ניסיון ורקע נדרשים
.1 תואר שני ממוסד אקדמי מוכר.
.2 הכשרה בהנחיית קבוצות/ הכשרה מקצועית מקבילה במקצועות טיפוליים
.3 ניסיון בן 5 שנים לפחות בהנחיה קבוצתית ואישית. ניסיון עם קבוצות אוכלוסיה מגוונות- יתרון.
.4 ידע שפתי: עברית – יכולת הבעה רהוטה בעל פה ובכתב וניסיון בהבעה בכתב; אנגלית – יכולת גבוהה
בכתיבה וקריאה; ערבית – יתרון.
.5 יכולת גבוהה בעבודה עם חומרים אקדמיים וניתוחם.
.6 אוריינות גבוהה ביישומי מחשב ואינטרנט ובתוכנות Office, לרבות רמה גבוהה מאוד
ביישומים Word ו-Point Power.

תכונות נדרשות
.1 יחסי אנוש מעולים ויכולת דיאלוגית גבוהה.
.2 יכולת אינטלקטואלית גבוהה, תפיסה מהירה ויכולת למידה גבוהה.
.3 שותפות עם ערכי ויעדי התוכנית.
.4 כושר ארגון וסדר ברמה גבוהה.
.5 יזמות, הנעה עצמית, כישורי הוצאה לפועל וראייה מערכתית.
.6 יצירתיות, חיוניות ואמפתיה.
.7 דיסקרטיות מקצועית.
.8 יכולת לעבוד בשיתוף פעולה בצוות.